سایت انگلیسی
تماس باما
خانه
چهارشنبه 25 تير 1399   00:50:37
16:271396/12/16
خاتمه پروژه پژوهشی مطالعه و بررسی رفتار ترمودینامیکی سورفکتانت در فرآیند ازدیاد برداشت نفت در قالب طرح نخبه وظیفه

در قالب طرح نخبه وظیفه در پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز پروژه پژوهشی مطالعه و بررسی رفتار ترمودینامیکی سورفکتانت در فرآیند ازدیاد برداشت نفت با موفقیت خاتمه یافت.


یکی از روش‌های ازدیاد برداشت نفت که در گروه روش‌های شیمیایی ازدیاد برداشت قرار می‌گیرد، روش تزریق سورفکتانت می‌باشد. با توجه به این که در سناریوی تزریق سورفکتانت، حالت بهینه زمانی است که فاز میکروامولسیونی از نفت، آب و سورفکتانت تشکیل شود، پیش‌بینی رفتار فازی مخلوط نفت – سورفکتانت - آب ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، رفتار تعادل فازی مخلوط حاوی سورفکتانت و نفت به همراه آب که بیشتر از نوع تعادل مایع – مایع و یا مایع – مایع – مایع می‌باشد، با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی بهبود یافته بر مبنای حداقل‌سازی انرژی آزاد گیبس پیش‌بینی می‌شود. مدل ترمودینامیکی ارائه شده بر اساس بکارگیری معادله حالت PR و حداقل‌سازی انرژی آزاد گیبس با استفاده از روش Particle Swarm Optimization (PSO) می‌باشد. در این تحقیق، جهت ارزیابی مدل با توجه به داده‌های آزمایشگاهی موجود در منابع، تعادل فازی مخلوط آب، دی اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر (C4E2) و نرمال دکان (به عنوان ترکیب جایگزین نفت) در نظر گرفته شد. در ابتدا، به منظور بدست آوردن ضرایب a و b معادله حالت، از داده‌های تعادلی ترکیب خالص مربوط به آب در حالت اشباع و دانسیته C4E2 در حالت مایع متراکم استفاده شد. مدل‌سازی ترمودینامیکی ترکیبات آب و C4E2 در حالت خالص برای بدست آوردن a و b معادله حالت PR منجر به روابط جدیدی وابسته به دما برای آب خالص در محدوده دمایی 293/15 تا 353/15 کلوین در حالت اشباع و مقادیر جدید a و b برای ترکیبC4E2  در محدوده دمای 283/15 تا 363/15 کلوین و فشار 0/1 تا 60 مگاپاسکال در حالت مایع متراکم شد. همچنین، با استفاده از داده‌ دوتایی مربوط به دانسیته مخلوط آب و C4E2 در محدوده دمایی 293/15 تا 333/15 کلوین، ضرایب اثر متقابل برای این دو ترکیب بدست آمد. سپس، محاسبه ضرایب اثر متقابل آب – نرمال دکان و نرمال دکان – C4E2 در مخلوط سه تایی این ترکیبات صورت گرفت. نتایج محاسبات نشان می‌دهد با در نظر گرفتن ضرایب اثر متقابل آب – نرمال دکان و نرمال دکان – C4E2 محاسبه شده در مخلوط سه‌تایی و ضریب متقابل آب – C4E2، بدست آمده از داده‌های آزمایشگاهی مخلوط دوتایی، مدل پیشنهادی توانایی خوبی در پیش‌بینی تعادل فازی مخلوط آب – C4E2 – نرمال دکان دارد. با بدست آوردن ضرایب a و b معادله حالت PR برای ترکیبات دیگر و در نظر گرفتن ضرایب اثر متقابل دوتایی، مدل، قابلیت تعمیم به داده‌های آزمایشگاهی دیگر شامل نفت (یا ترکیب جایگزین نفت)، آب و سورفکتانت را دارد.


کلمات کلیدی
کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز می باشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است
Best View in 1024x768