سایت انگلیسی
تماس باما
خانه
پنجشنبه 30 آبان 1398   22:44:36
 
يكشنبه 9 آبان 1395

اهداف و چشم انداز

الف ) اهداف
مهمترین اهداف پژوهشکده را می توان در حوزه های ذیل خلاصه کرد:

حوزه پژوهش و فناوری
- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
- زمینه‌سازی ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با نفت و گاز
- ایجاد بستر مناسب جهت انتقال و بومی سازی فناوریهای ازدیاد برداشت
- ایجاد شبکه‌های علمی به منظور هم افزائی در مدیریت و اجرای بهینه پروژه های ازدیاد برداشت

حوزه ساختاروسازمان
- بهبودمستمروارتقاءفرایندهایانجامکاردرحوزهسازمانیمتناسببااهدافسازمان
- بازنگریساختارسازمانیپژوهشکدهدرراستایهمسوسازیبااهدافوماموریت‌هایسازمان
- تدوینبرنامهراهبردیآموزشیدرقالبتوانمندسازینیرویانسانی
- پیاده سازی فرایند مدیریت دانش

ب) چشم انداز
پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، پیشگام در توسعه علوم پژوهشی و دانش فنی مرتبط با صنایع راهبردی بالادستی نفت بوده، ضمن صیانت از مخازن نفت و گاز کشور و تلاش در جهت بهینه سازی تولید، خود را متعهد به رعایت اصول ذیل می داند :
1- توجه ویژه به حاکمیت جهان بینی توحیدی اسلامی در ابعاد مختلف علم، عدالت محوری، پرورش استعدادها، تقویت خود باوری، خلاقیت و نوآوری در علم
2- احترام به مالکیت مادی، معنوی، افزایش مشارکت در بخش خصوصی، بارعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) و حفظ حقوق نسل های حال و آینده
3- شناسایی نیازها و اولویت های پژوهشی صنایع بالادستی نفت و ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در این حوزه
4- اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای بمنظور تحقق اهداف "پژوهشکده"
5- متعهد به ایجاد، انتقال، جذب،بومی سازی، تجاری سازی و توسعه فناوری های نوظهور در زمینه نفت و گاز در کشور

کلیه حقوق اطلاعات و مطالب این سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز می باشد.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است
Best View in 1024x768